สถานะติดต่อสื่อสาร
การสื่อสารปกติ
การสื่อสารขัดข้อง
สถานะคุณภาพน้ำ และ ระดับน้ำ
ปกติ
เฝ้าระวัง
วิกฤต